Lista unităţilor de învăţământ care fac parte din consorţiu şcolar de tip BPP:


  1. Colegiul Naţional ¡¨Inochentie Micu Clain¡¨, Blaj - şcoala de aplicaţie coordonatoare
  2. Şcoala Gimnazială ¡¨Simion Bărnuţiu¡¨, Tiur-Blaj - unitate eligibilă
  3. Şcoala Gimnazială ¡¨Toma Cocişiu¡¨, Blaj - unitate eligibilă
  4. Liceul Teologic Greco-Catolic ¡¨Sfantul Vasile cel Mare¡¨, Blaj - unitate eligibilă

Informaţii utile:

In contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operaţiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, in care Ministerul Educaţiei este beneficiar, în cadrul activităţii A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea şi funcţionarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituţional în învăţământul preuniversitar din Romania, Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaţionalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactică în învăţământul preuniversitar, la nivelul Centrului Naţional de Mentorat al Carierei Didactice şi Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaţionalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactică, la nivelul reţelei de şcoli de aplicaţie care funcţioneaza în sistem de consorţiu şcolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica ¡V BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

1. Ordin nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic precum şi a celor de mentorat didactic in unităţile de invăţământ componente ale bazelor de practică pedagogică in anul şcolar 2022-2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic precum şi a celor de mentorat didactic in cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, in contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operaţiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, in care Ministerul Educaţiei este beneficiar.

2. Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţămantul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

Incepând cu data intrării in vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din 6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia emergentă sau conexă.

Metodologia-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din invăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din invăţămantul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii ¡V cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din invăţămantul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

In funcţie de tipul de competenţe dezvoltate, de abilităţi şi deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate şi de modalitatea de validare calitativă,documentul conţine reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - _programe acreditate_ constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din invăîămantul preuniversitar, in domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate sau in domeniul psihopedagogic şi metodic pentru evoluţia in cariera didactică şi management educaţional strategic;

2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - _programe complementare_ constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din invăţămantul preuniversitar, in domenii complementare specializării;

3) Programe pentru dezvoltare personală şi abilitare funcţională - _programe pentru abilitare funcţională_ constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din invăţămantul preuniversitar, in sensul dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor in domenii conexe domeniului educaţional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică şi pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Links:

[1] OME nr 4224/6.07.2022 Metodologie programe formare in cariera didactica

[2]Anexa OME nr 4224/6.07.2022 Metodologie programe formare in cariera didactica

[3]Anexa 1 la Metodologie OME nr 4224/6.07.2022 Acreditare

[4]Anexa 2 la Metodologie OME nr 4224/6.07.2022 Implementare

[5]Anexa 3 la Metodologie OME nr 4224/6.07.2022 Certificare

[6]Anexa 4 la Metodologie OME nr 4224/6.07.2022 ComunicareInapoi