REGULAMENTUL INTERN  AL

 CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ( CDI )

DE LA COLEGIUL NAŢIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ

 

 

                  Regulamentul intern al Centrului de Documentare şi Informare este un act normativ intern şi cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii CDI de la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare (CDI), aprobat cu Ordinul MECT nr. 5689 din 20.10.2008.

                  

 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.  1.   CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un  laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Art.    2.    CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.

Art.    3.    Activităţile desfăşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare a tuturor utilizatorilor.

Art.  4.  CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.

Art.   5.  CDI are următoarele funcţii: funcţia de primire, funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.

 

 

 

 

CAPITOLUL II. AMENAJAREA ŞI ORGANIZAREA CDI

 

Art.   6.   Amenajarea şi dotarea CDI ţine cont de specificul activităţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează.

Art.  7.   În CDI spaţiul este conceput modular şi este organizat flexibil pentru a asigura condiţiile necesare derulării tuturor activităţilor şi îndeplinirii funcţiilor acestuia.

Art. 8.  Spaţiile organizate în CDI sunt următoarele: spaţiul de primire, spaţiul documentaristului, spaţiul informatic, spaţiul audio- vizualului, spaţiul de documentare pedagogică, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul lucrărilor documentare, spaţiul lucrărilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii şi spaţiul de depozitare .

Art.  9.    Mobilierul CDI este modular şi permite accesul liber la fondul documentar, precum şi reorganizarea spaţiului în funcţie de necesităţi şi de activităţile proiectate.

Art. 10.  În spaţiul CDI este pus la dispoziţia utilizatorilor fondul activ de publicaţii, constituit din 8000 de volume, restul de 32 000 fiind dispuse în depozitul din sala alăturată.

Art.   11.  Completarea fondului documentar se realizează periodic în funcţie de următoarele criterii: profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii; cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, recomandările programelor şcolare; componenţa fondului existent şi activităţile propuse în proiectul anual.

Art.   12.  În CDI clasificarea, indexarea şi ordonarea documentelor se face potrivit CZU

               (Clasificarea zecimală universală), folosind atât clasele principale, cât şi subclasele mai importante.

Art.  13. Toate operaţiunile care privesc gestionarea fondului documentar se fac conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare.

Art. 14.  Prelucrarea documentelor din fondul documentar al CDI se realizează   informatizat, folosind  programul de bibliotecă Biblio- expert 2.

Art.   15.   Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.

Art.  16. Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizează  programat sau în regim de acces liber.

          (1)  Utilizarea programată presupune: activităţi de prezentare a CDI, iniţiere în     

cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, activităţi   pedagogice, animaţii lectură, activităţi cu caracter cultural.

(2)       Accesul liber presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal, în prezenţa documentaristului.

 

 

CAPITOLUL III.  REGULI DE UTILIZARE A CDI

 

III.1   PROGRAM DE FUNCŢIONARE

 

Art.  17. Centrul de Documentare şi Informare ( C D I ) funcţionează după următorul   program:

 

LUNI – VINERI : 7 – 15

 

Art.   18.  Nu este permis accesul în CDI în absenţa bibliotecarului / profesorului documentarist.

Art.   19.  O planificare de ocupare a CDI pe clase / grupe de elevi poate fi consultată la punctul de împrumut şi informare din CDI.

Art.   20.  Situaţiile excepţionale în care CDI este închis vor fi semnalate la panoul de afişaj de la intrarea în CDI.

Art.   21.  Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim 24 de ore înainte de desfăşurarea lor propriu-zisă prin anunţarea bibliotecarului / profesorului documentarist şi completarea planificării din CDI.

Art.   22.  Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de public. Au drept de împrumut elevii, cadrele didactice şi toţi angajaţii Colegiului Naţional „I. M. Clain”.

Art.   23.   Pentru împrumutul şi restituirea cărţilor, elevii vor avea acces după următorul program:

-                            clasele I – VIII : în pauza de la ora 10 şi după ora 12;

-                            clasele IX – XII: în celelalte pauze şi după ora 13.

 

III.2   COMPORTAMENTUL ÎN CDI

 

Art.   24.  Intrarea în CDI se face în linişte şi fără bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul special amenajat la intrarea în CDI.

Art.    25.  Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor CDI este recomandabilă parcurgerea unei şedinţe de iniţiere în cercetarea documentară. Planificarea acestor activităţi se realizează în colaborare cu echipele pedagogice, în limita spaţiului şi a orarului CDI.

Art.    26.  Nu se consultă CD-ROM-uri sau dischete personale.

Art.    27.  CDI nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. Nu se bea, nu se mănâncă şi se vorbeşte în şoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori.

Art.  28.  Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage după sine aplicarea de sancţiuni.

Art.   29.  Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente în CDI ( televizor, combină, calculator).

Art.   30.  După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Dacă se întâmpină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate se solicită ajutorul documentaristului. A nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut.

Art.  31.  La terminarea activităţilor, mesele de lucru rămân curate şi scaunele sunt corect aşezate la locul lor.

 

 

III.3  UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI A INTERNETULUI

 

 

Art.   32.  Accesul la calculatorul pe care este instalată baza de date a CDI este permis doar  sub supravegherea responsabiblilor CDI.

Art.   33.   Se interzice modificarea configuraţiei sistemului, a fişierelor etc.

Art.   34.   Nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva.

Art.   35.   Pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizează dischete venind din exterior.

Art.   36.   Nu sunt permise jocurile.

Art.  37.  Nu se încarcă ecranul sau discheta şi nici nu se editează documente cu caracter rasist, extremist sau pornografic.

Art.   38.   Nu se imprimă fără acordul responsabililor CDI.

Art.   39.   În cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără întârziere responsabilul CDI.

 

 

III.4  CONSULTAREA ŞI ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR

 

 

Art. 40.  Înscrierea cititorilor şi gestionarea împrumuturilor se realizează în sistem  tradiţional, operaţiunile fiind executate de către bibliotecarul documentarist.

Art.  41.  Elevii de liceu pot împrumuta la domiciliu  3 documente, cei de gimnaziu un document, iar cadrele didactice cel mult 5.

Art.   42.   Durata împrumutului pentru lucrările de ficţiune şi documentare este de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 7 zile a perioadei de împrumut.

Art.   43.    Nu se împrumută la domiciliu următoarele categorii de documente:

-                            lucrările de referinţă ( dicţionare, enciclopedii, atlase);

-                            periodicele şi hărţile;

-                            documentele audio-vizuale;

-                            dosarele documentare.

 

 

 

 

 

III.5   ÎNTÂRZIERI. DETERIORĂRI. SANCŢIUNI

 

Art. 44.   Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevăzută se vor emite înştiinţări de restituire, transmise elevilor prin intermediul profesorilor diriginţi.

Art.  45.    După două înştiinţări de restituire, publicaţia este considerată pierdută şi se impută utilizatorului urmând procedura legală.

Art.   46.    O carte pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un exemplar de acelaşi fel.

Art.  47.   Cartea pierdută şi neînlocuită se va recupera prin achitarea valorii actualizate a acesteia şi prin plata unei amenzi egală cu de două ori preţul astfel calculat.

Art.  48.   În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amendă stabilită în funcţie de gravitatea daunei şi importanţa publicaţiei care a suferit-o.

Art.   49.    Utilizatorului căruia i s-au imputat publicaţii sau i s-au perceput amenzi i se va interzice accesul la C.D.I. pe o perioadă limitată sau nelimitată.

 

                    

                       CAPITOLUL  IV.  DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art.   50.   Regulamentul intern  de organizare şi funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare de la Colegiul Naţional “Inochentie Micu Clain” Blaj intră în vigoare după dezbaterea în Consiliul profesoral şi aprobarea de către  Consiliul de administraţie.